Neste curso, adquirirás os coñecementos necesarios sobre comercio electrónico e marketing en Internet e determinar todos os elementos a ter en connta para xestionar de forma autónoma e responsable unha empresa. Orientado a administrativos e técnicos comerciales.

Neste curso adquirirás os fundamentos necesarios para organizar o departamento de animación turística, con obxeto de organizar, desenrrolar e controlar as actividades de animación.

-Comprender omarco conceptual que sustenta o analise  de xénero.
-Analizar o proceso de socialización diferencial e os medios de transmisióne perpetuación do mesmo.
-Coñecer as características das identidades de xénero feminino e masculino.

Obxetivo xeral

Identificar as fontes de contaminación dos alimentos e aplicar a normativa vixente en seguridade e hixiene alimentaria durante a preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamento, transporte, distribución, venda, suministro e servicio dos alimentos 

Neste curso aprenderas a elaborar as receitas máis características daa cociña mediterránea, aplicando este tipo de cociña a dietas saudables.